POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SPA THERAPY SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la 14 aprilie 2012, legea a fost aprogată o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Prin Legea nr. 182 – XVI din 10.07.2008 a fost aprobat Regulamentul structurii, efectivului-limită și a modului de finanțare al CNPDCP. https://datepersonale.md/

În calitate de administrator al website-ului https://online.scoalademasaj.md/ respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dvs atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplicat prezenta Politică de confidențialitate. Accesul, vizitarea acestui website de către dvs se supune Termenilor si condițiilor de utilizare, Politicii de confidențialitate și prelucrării datelor cu caracter personal, și implica acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezinta întreaga înțelegere (contractul) dintre părți. Prin accesarea și navigarea pe https://online.scoalademasaj.md/, utilizatorii consimt expres și neechivoc la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Prezenta lege creează cadrul juridic necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.   https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=10607&lang=ro

 

Datele personale sunt procesate în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE, Regulamentului (UE) 2016/679, aplicabil din 25.05.2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a legislației privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă în România.

Colectarea informațiilor

https://online.scoalademasaj.md/ poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal numai cu acordul dumneavoastră și dacă le furnizați voluntar. Formularul de înregistrare prezentat pe website cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip business contact. Datele cu caracter personal colectate din alte formulare personale completate de dvs precum date antropometrice, fotografii sunt folosite în scopul de a livra serviciile si produsele pe care le-ați solicitat sau achiziționat.

https://online.scoalademasaj.md/ colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat. Putem folosi în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal în scopul de a îmbunătăți securitatea accesului și pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

 Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor de către SPA THERAPY SRL

Pentru completarea formularului de înregistrare de tip business contact:

- nume, prenume;

- detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.

Pentru completarea formularelor personale:

• nume, prenume;

• detalii de contact, număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.;

• serie și număr CI/BI;

• IDNP;

• datele antropometrice;

• datele privind starea de sănătate (semne și simptome, parametri fizici și vitali, diagnostic, tratament, rezultatele examinărilor clinice și paraclinice, imunizări etc).



Pentru încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii:

• nume, prenume;

• email;

• date card bancar (care se pastrează la compania internațională intermediară de plăți Paypal).

•Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare strict în conformitate cu prevederile legale.

https://online.scoalademasaj.md/ garantează securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal procesate în sistemul său informatic, în condițiile legii. Utilizatorului îi este interzisă orice abordare a altor utilizatori a Școlii Onlain de Masaj SPA Therapy https://online.scoalademasaj.md/ utilizând rețelele de socializare cu scopul de a le propune oricare produse sau servicii. Școlii Onlain de Masaj SPA Therapy https://online.scoalademasaj.md/ în alte grupuri de pe rețelele de socializare. Toate aceste acțiuni se consideră tentativă de fraudă și va face obiectul unei plângeri la organele competente pentru repararea prejudiciului cauzat.

În cazul în care utilizatorul are obiecții față de un alt utilizator pentru situațiile indicate mai sus Școlii Onlain de Masaj SPA Therapy https://online.scoalademasaj.md/ nu poartă răspundere.



Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:

- pentru prestarea serviciilor solicitate și/sau livrarea produselor comandate;

- pentru gestionarea relației cu clientul,

- pentru oferirea noutăților, consultațiilor, etc;

- pentru îmbunătățirea securității rețelei și a sistemelor informatice;

- pentru livrarea serviciului de newsletter;

- pentru prevenirea activităților ilegale.

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe întreaga durată necesară realizării scopurilor pentru care datele sunt prelucrate, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, ne oferiți acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite, distribui aceste materiale sau informații, precum și idei, concepte, know-how-uri sau tehnici. SPA THERAPY SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, dacă legislața în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.



Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de următoarele drepturi:

- dreptul de acces la date (art.15 din Regulamentul (UE) 2016/679);

LEGE Nr. 133
din 08-07-2011
Publicat : 14-10-2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175 art. 492

            Versiune in vigoare din 30 .12.18 in baza modificărilor prin
            
LP238 din 08.11.18 МО441-447 din 30.11.18 art. 709

 

- dreptul la rectificare a datelor (art.16 din Regulamentul (UE) 2016/679); Directivei 95/46/CE

- dreptul la ştergere a datelor, cerere care va fi analizată sub aspectul îndeplinirii condițiilor exprese ale art.17 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul la restricţionare a datelor, cerere care va fi analizată sub aspectul îndeplinirii condițiilor exprese ale art.18 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul la opoziţie (art.21 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare (art.22 din Regulamentul (UE) 2016/679);

- dreptul de a adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.



Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul pentru protecția datelor din cadrul SPA THERAPY SRL la adresa: spatherapy.md@gmail.com, sau în scris la sediul în mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75/13, Moldova

PROTECȚIA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, design-ul și look & feel-ul https://online.scoalademasaj.md/ și bazele de date accesibile aparțin SPA THERAPY SRL și partenerilor proiectului, fiind protejate în conformitate cu Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 8/1996.

Nici o parte a wesite-ului https://online.scoalademasaj.md/ nu poate fi reprodusă, copiată, transmisă, vândută sau distribuită fără permisiunea expresă scrisă a autorului. Toate sunt drepturi rezervate. https://online.scoalademasaj.md/ va solicita revendicarea drepturilor în eventualitatea oricărei interferențe, încălcări privind orice aspect al acestui website.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe pe care https://online.scoalademasaj.md/ le deține asupra website-lui, conținutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestuia. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării prevederilor indicate mai sus, vor putea fi trași la răspundere.

Orice persoana care comunica în orice mod informații sau materiale către sau prin intermediul website-ului își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătura cu materialele și informațiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informații sau materiale înțeleg și acceptă că încălcarea acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea https://online.scoalademasaj.md/

https://online.scoalademasaj.md/ este marca comercială înregistrata, la fel ca și sloganele utilizate. Este interzisă utilizarea acesteia în orice mod, fără un acord scris în condițiile legii.

GARANȚII. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Informațiile și serviciile sunt furnizate de https://online.scoalademasaj.md/ cu bună credință drept consecință a luării tuturor măsurilor de precauție în furnizarea acestora.

https://online.scoalademasaj.md/ nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mail-le trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe risc propriu, www.galinatomas.com fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-lui sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

https://online.scoalademasaj.md/  nu garantează că, informațiile sau serviciile furnizate vor satisface toate cerințele utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate.

https://online.scoalademasaj.md/ nu își asumă răspunderea pentru rezultatele obținute de utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor din website, utilizarea informațiilor și a serviciilor din www.galinatomas.com se face pe propria răspundere.

https://online.scoalademasaj.md/ își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

https://online.scoalademasaj.md/ nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorilor și acest site. Acest site va fi accesat de bună voie, iar utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

https://online.scoalademasaj.md/ își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele din site în funcție de schimbările ce au loc cu privire la serviciul oferit.

Utilizatorul site-lui este de acord să exonereze de răspundere https://online.scoalademasaj.md/ prin SPA THERAPY SRL pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizator a clauzelor prezentelor Termeni și Condiții.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar https://online.scoalademasaj.md/ nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

POLITICA DE REZOLUȚIUNE ȘI RETURNARE

Abonamentele au menționată o perioadă de valabilitate în care pot fi utilizate. Nerespectarea perioadelor de utilizare, precum și a oricăreia dintre Condițiile și pașii (studierea teoriei, aplicarea practică, ținerea agendei online, etc) indicați de https://online.scoalademasaj.md/  și acceptați de dvs, atrage după sine anularea dreptului de returnare.

Abonamentul poate fi rezoluționat în termen de 3 zile de la data inițială de achitare. Pentru a putea exercita dreptul privind rezoluțiunea și returnarea este necesar să ne informați în scris prin e-mail: spatherapy.md@gmail.com. Sumele de bani plătite cu titlu de preț al Abonamentului nefolosit vor putea fi returnate în termen de 30 zile de la data la care vi s-a confirmat plata. Termenul începe să curgă după primirea notificării scrise cu privire la returnare. Abonamentul poate fi revendicat în termenul indicat mai sus doar cu condiția neutilizării acestuia. Nu se încadrează în politica de rambursare, abonamentul în care există minim o vizită înregistrată. Ulterior termenului de 30 zile, contravaloarea oricărui Abonament achitat nu va fi returnat.

Fiecare solicitare de returnare a sumelor achitate pentru orice Abonament este analizată individual și este tratată cu mare seriozitate de către https://online.scoalademasaj.md/. Returnarea banilor se va face numai prin metoda utilizată la achitarea abonamentului, sau prin altă metodă stabilită de galinatoas.com. Solicitarea de returnare a sumei plătite pentru achiziționarea Abonamentului se face, în scris la adresa de e-mail: spatherapy.md@gmail.com sau cu o adresare scrisă către Ambasadorul care vă ghidează.

Primirea solicitării dumneavoastră va fi confirmată printr-un e-mail, după care ve-ți fi contactată. Nu suntem responsabili de orice întârziere generată de faptul că nu ați respectat aceste indicații.

Orice Abonament achiziționat prin intermediul https://online.scoalademasaj.md/ este nominal și nu poate fi revendicat și de către alte persoane. Furnizorul își rezervă dreptul de a nu returna contravaloarea oricărui Abonament expirat. Contravaloarea Abonamentului care este folosit, chiar și o singură dată, nu se returnează.

Orice altă plată efectuată cu titlu de preț pentru servicii de consultanță, seminarii, evenimente, etc nu se restituie, indiferent dacă utilizatorul folosește efectiv sau nu serviciul pe parcursul perioadei de valabilitate.

Vă asigurăm de buna credință a Furnizorului și de faptul că vom depune toate eforturile în vederea soluționării în mod echitabil a tuturor aspectelor semnalate de către dumneavoastră.

PROIECTUL " ȘCOALA ONLINE SPA THERAPY"

Proiectul "Școala Online Spa Therapy” este parte componentă a SPA THERAPY SRL– https://scoalademasaj.md/. În dependența de abonament ales (1 lună, 3 luni, jumate de an, un an), utilizatorul va avea posibilitatea să participe în acest proiect, să studieze orice curs/tip de masaj https://online.scoalademasaj.md/, să-și alegă modulule dorite și ora în care poate studia.

Pentru a participa în proiect este necesar de a accepta regulamentul proiectului prin a bifa în cabinetul personal butonul la completarea formularului.

Apartenența la acest proiect presupune încredere reciprocă. Utilizatorul va transmite conținut personal constituit din: contacte, note, date antropometrice, documente, fotografii, video, etc, iar Școala de masaj SPA Therapy https://online.scoalademasaj.md/ ghidează și intră în posesia acestora, ajutînd și susținînd ca fiecare student să poată la maxim însuși materialul.

Orice abonament oferit cu (Proiectul Școala Online Spa Terapy) nu pot fi transmise unui alt utilizator, aceste abonamente pot fi utilizate doar de către utilizatorul ce a intrat in posesia acestui abonament, dacă se depistează că a fost contul care a achitat cursul a dat acces la acest cont altui utilizator atunci Școala Online Spa Terapy își rezervă dreptul de a anula stedierea mai departe a cursului fără să returneze banii.

Sunt interzise: promovarea personală sau a terților cu alte servicii sau produse decit instrumentele și produsele din cabinetului personal a Școlii de masaj Spa Therapy https://online.scoalademasaj.md/ în cadrul comunității, precum și conținutul spam, intimidările, comentarii denigrante cu privire la pătarea onoarei și demnității, rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Încălcarea acestor reguli vor face obiectul unei plângeri la organele competente ce va atrage răspunderea personală prin repararea prejudiciului cauzat.

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Termeni și Condiții de Utilizare a https://online.scoalademasaj.md/ pot fi modificate în orice moment, fără o anunțare prealabilă a utilizatorilor, iar întrucât aceste Termeni și Condiții sunt oricând accesibile pe site, dvs. vă revine responsabilitatea sa le cunoașteți și să le respectați. https://online.scoalademasaj.md/ își rezervă dreptul de a stabili reguli suplimentare în cadrul anumitor servicii ale website-ului care vor fi considerate parte integrantă a condițiilor de folosire a https://online.scoalademasaj.md/.

Accesul pe pagina https://online.scoalademasaj.md/ și folosirea serviciilor noastre după momentul în care se va publica o noua versiune a acestor termeni implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor condiții și termeni.

Dacă o prevedere din acești Termeni de utilizare este declarată nulă în conformitate cu legislația în vigoare, restul prevederilor vor continua să rămână în vigoare.

LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentele Termeni și Condiții privind utilizarea și accesul dvs la website și toate celelalte politici emise de către https://online.scoalademasaj.md/, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legislația Moldovei. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare pe cale amiabilă în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul SPA THERAPY SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alba Iulia, Nr.75/13, Moldova.

În cazul nesoluționării litigiului pe cale amiabilă în termenul indicat, competentă va fi instanța de judecată din Moldova.